Bekijk alle content

Moet de vloer van een balkon voorzien zijn van afschot?

Moet de vloer van een balkon voorzien zijn van afschot?

Moet de vloer van een balkon voorzien zijn van afschot? Specialist bouwregelgeving Wesley van den Hoeven van Nieman RI geeft in deze FAQ het antwoord.

Mag een balkondeur bij een nieuwbouwwoning aan de buitenzijde zonder beslag worden uitgevoerd?

Mag een balkondeur bij een nieuwbouwwoning aan de buitenzijde zonder beslag worden uitgevoerd?

Mag een balkondeur bij een nieuwbouwwoning aan de buitenzijde zonder beslag worden uitgevoerd? De deur is hierdoor vanaf de buitenzijde niet te openen. Senior specialist Bouwregelgeving Marjolein Berghuis van Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft in deze FAQ het antwoord.

Gebruikseisen weigeringsgrond voor omgevingsvergunning?

Gebruikseisen weigeringsgrond voor omgevingsvergunning?

Vormen de regels uit hoofdstuk 6 (Gebruik van bouwwerken) van het Besluit bouwwerken leefomgeving een weigeringsgrond voor een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen?

2383259663

Moet een tijdelijk kantoorgebouw ook een energielabel C hebben?

Moet een tijdelijk kantoorgebouw ook een energielabel C hebben? Senior specialist Bouwregelgeving Marjolein Berghuis van Nieman Raadgevende Ingenieurs geeft in deze FAQ het antwoord.

Melding brandveilig gebruik. Wat zijn de verschillen tussen het Bouwbesluit en het Bbl?

Melding brandveilig gebruik. Wat zijn de verschillen tussen het Bouwbesluit en het Bbl?

Ik heb begrepen dat er tussen het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat op 1 januari 2024 in werking treedt wat verschillen zijn ten aanzien van de gevallen waarin een melding brandveilig gebruik nodig is. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

Is er een verzwaring van eisen voor een zorgclusterwoning in het Bbl?

Is er een verzwaring van eisen voor een zorgclusterwoning in het Bbl?

De definities van een zorgclusterwoning in het Bouwbesluit 2012 en in het Bbl verschillen nogal, zeker voor wat betreft het aantal bij elkaar gelegen woonfuncties waarbij sprake is van een zorgclusterwoning: vijf in het Bouwbesluit 2012 en drie in het Bbl. Betekent dit een verzwaring van de eisen?

Vanaf hoeveel sloopafval is een sloopmelding vereist?

Vanaf hoeveel sloopafval is een sloopmelding vereist?

Op hetzelfde perceel worden min of meer tegelijkertijd twee bouwwerken gesloopt: een schuurtje en een schutting. Per bouwwerk is de hoeveelheid sloopafval minder dan 10 m³, maar de hoeveelheid van beide bouwwerken samen is meer dan 10 m³. Er wordt geen asbest verwijderd. Is er op grond van artikel 1.26, lid 1 van het Bouwbesluit 2012 een sloopmelding vereist?

Wat verstaat het Bal onder een installatie?

Het Besluit activiteiten leefomgeving van de Omgevingswet gebruikt bij de milieubelastende activiteit het begrip 'installatie' op verschillende manieren. Dit artikel geeft daarop een toelichting.

Wat is de definitie van Gevolgklasse 1?

De Wet kwaliteitsborging borging voor het bouwen zal bij inwerkingtreding alleen gelden voor bouwwerken vallend onder Gevolgklasse 1. Welke bouwwerken hieronder vallen is vastgelegd in artikel 2.17 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Wat zijn instructieregels?

Een instructieregel is een algemene regel waarmee een bestuursorgaan aan een ander bestuursorgaan aangeeft hoe dat orgaan een taak of bevoegdheid moet uitoefenen. Instructieregels gaan over de inhoud, toelichting of motivering van een instrument dat een bestuursorgaan op grond van de Omgevingswet kan inzetten.

In het Bbl vervallen bijna alle bruikbaarheidseisen. Zijn verblijfsgebieden en de daarmee samenhangende eisen in utiliteitsfuncties niet meer van toepassing?

In het Bbl vervallen bijna alle bruikbaarheidseisen. Zijn verblijfsgebieden en de daarmee samenhangende eisen in utiliteitsfuncties niet meer van toepassing?

In het Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit 2012 per 1 januari 2024, vervallen de bruikbaarheidseisen - met uitzondering van de eisen aan bereikbaarheid en toegankelijkheid - voor utiliteitsbouw. Betekent dit dat in utiliteitsfuncties (kantoorfunctie, onderwijsfunctie etc.) geen verblijfsgebieden hoeven te worden gemaakt en dat de eisen die daarmee samenhangen (daglicht, ventilatie etc.) daar dan ook niet meer van toepassing zijn?trotekst...

Wordt verbouw nu wel of niet onderdeel van de WkB?

Medio 2022 heeft de minister van BZK aangegeven dat als mogelijke terugvaloptie bij invoering van de Wkb verbouwingen mogelijk vooralsnog niet zouden worden meegenomen. Wat is de daadwerkelijke uitspraak?

Wie is degene die de activiteit verricht volgens het Bal?

De regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit gelden voor 'degene die de activiteit verricht'. Dit is degene die een activiteit kan laten starten, stoppen of veranderen.

Bestaande woning splitsen door uitbreiding; toetsen aan nieuwbouweisen?

Op een bestaande woning wordt een dakopbouw gebouwd. Vervolgens wordt de ruimte in de dakopbouw als zelfstandig appartement gesplitst van de woning. Moeten we deze situatie toetsen aan de nieuwbouweisen, en is hiervoor een BENG-berekening vereist?

Temperatuurfactor en de 2%-regel

Temperatuurfactor en de 2%-regel

Bij de nieuwbouw van een industriegebouw met een verblijfsgebied blijkt dat de temperatuurfactor ter plaatse van de plint van het gebouw veel lager ligt dan de minimale waarde van 0,5. Mag voor deze situatie een beroep worden gedaan op de '2%-regel' uit artikel 5.3 (Thermische isolatie) van het Bouwbesluit 2012?

Wanneer is er een meldingsplicht voor een sloopactiviteit?

Bedrijven en particulieren die iets (laten) slopen, moeten dit in bepaalde gevallen van tevoren melden bij het bevoegd gezag.

Wat zijn de eisen die aan een kwaliteitsborger gesteld worden en wat moet ik daarvoor doen?

Een kwaliteitsborger is een bedrijf dat voldoet aan alle wettelijke eisen en is gerechtigd om bouwplannen en bouwwerken te controleren. In dit artikel lees je waar je aan moet voldoen.

Wat wordt er verstaan onder de term fysieke leefomgeving?

Een van de kernbegrippen in de Omgevingswet is de 'fysieke leefomgeving'. Dit begrip bepaalt de werkingssfeer van de Omgevingswet.