Boeken

Verbeelding besluit bouwwerken leefomgeving – Algemeen bouwkundig

In dit boek zijn de artikelen van Besluit bouwwerken leefomgeving toegankelijker gemaakt aan de hand van tekeningen. De tekeningen zijn zo veel mogelijk algemeen toepasbaar gemaakt om een bepaald artikel uit te leggen. Door de overzichtelijke presentatie en het gebruik van eenduidige symbolen en afkortingen zult u de gezochte informatie snel vinden.
De vervanging van de uitgave Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig was nodig vanwege de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving op 1 januari 2024. Tegelijkertijd is deze uitgave geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen. Hierbij is uitgegaan van het Bbl zoals dit te vinden is op www.iplo.nl. Op het moment van schrijven was dit de geconsolideerde Staatsbladversie d.d. 29 maart 2023.

Verbeelding besluit bouwwerken leefomgeving – Algemeen bouwkundig

Praktijkboek kwaliteitsborging voor het bouwen

In het Praktijkkbok Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt de volledige wet op hoofdlijn beschreven en toegelicht in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 gaat in op de risicobeoordeling en het borgingsplan, aangezien beide documenten onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Het kan door iedereen die bezig is met de beheersing van bouwtechnische risico’s worden gebruikt als hulpmiddel. In hoofdstuk 3 is ingegaan op de verschillende dossiers genoemd in de Wkb en de gegevens en bescheiden die hierbij vereist en/of noodzakelijk zijn.

Praktijkboek kwaliteitsborging voor het bouwen

Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving

Het Bbl bevat rijksregels over het bouwen, in stand houden, gebruiken en slopen van bouwwerken. De regels in het Bbl zijn afkomstig uit onder andere het Bouwbesluit 2012, de Woningwet, het Besluit energieprestatie gebouwen, het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, het Asbestverwijderingsbesluit 2005, enkele regels uit het Besluit omgevingsrecht en enkele regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit praktijkboek is kort en krachtig uitgelegd hoe het Bbl moet worden toegepast. Hierbij is gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, tekeningen, tabellen en aandachtspunten om de kern van de zaken weer te geven.

Praktijkboek Besluit bouwwerken leefomgeving

Omgevingswet onder de loep

Omgevingswet onder de loep wil ondersteuning bieden aan de uitvoeringspraktijk om zich de nieuwe regels eigen te maken. Dit zijn overheden, bedrijven, burgers en andere betrokken partijen die concreet toepassing geven aan de bij of krachtens de Omgevingswet gestelde regels. Om de werking van de stelsel herziening te verhelderen, telt het boek drie hoofd thema’s: ontstaan van de wet, geconsolideerde wettekst en geconsolideerde versies van AMvB’s. Zodoende krijgt de lezer een vrijwel compleet beeld van de structuur en inhoud van het vernieuwde omgevingsrecht, inclusief de daarbij behorende aanvullings- en invoeringswetgeving. Verbetering van inzicht vergemakkelijkt de praktische toepassing.

Omgevingswet onder de loep