Faunabeheereenheden en -plannen in het Omgevingsbesluit

Via de Aw-natuur voorziet artikel 8.1 van de Omgevingswet erin, dat binnen elke provincie een of meer faunabeheereenheden zijn, die voor hun werkgebied een faunabeheerplan vaststellen, dat goedkeuring behoeft van GS van de betrokken provincie.

Projectprocedure onder het Omgevingsbesluit

Het instrument in de wet voor het realiseren van grote ruimtelijke projecten is het projectbesluit. Met het projectbesluit wordt een slagvaardige procedure beoogd voor waterschappen, provincies en het Rijk voor projecten, waarbij een overheidsorgaan...

Wat staat er in het Omgevingsbesluit?

Het Omgevingsbesluit (hierna tevens te noemen: Ob of dit besluit) bevat bepalingen van algemene aard die voor een ieder van belang zijn (burgers, bedrijven en de overheid) en geen inhoudelijke normen. In dit artikel een toelichting.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Omdat voor een wateractiviteit een aparte omgevingsvergunning moet worden aangevraagd valt de bevoegdheidsverdeling voor omgevingsvergunningen in dit besluit uiteen in twee onderdelen: één voor wateractiviteiten en één voor alle andere activiteiten.

Handhaving en uitvoering in het Omgevingsbesluit

Hoofdregel is dat het bevoegd gezag voor de algemene regels, de omgevingsvergunning of het projectbesluit tevens bevoegd gezag is voor de bestuursrechtelijke handhaving van deze instrumenten (art. 18.2 Ow). De handhaving van gedoogplichten wordt bij...

Milieueffectrapportage in het Omgevingsbesluit

De milieueffectrapportage is erop gericht om de gevolgen voor het milieu van omgevingsvisies, programma's en projecten in beeld te brengen. Een milieurapport is een belangrijk hulpmiddel bij de besluitvorming over onderwerpen met betrekking tot de...