Beperking van gevaar voor letstel - Verbeelding Bouwbesluit art. 7.15

Het mag niet zo zijn dat onder het plafond aangebrachte aankleding bij brand naar beneden valt of druppelt, met het risico van letsel voor in de ruimte aanwezige of vluchtende personen of van blokkering van een vluchtroute.

Gangpaden - Verbeelding Bouwbesluit art. 7.14

Met dit artikel wordt in voor publiek toegankelijke ruimten waarin stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen aanwezig zijn voldoende door- en uitstroomcapaciteit van gangpaden en uitgangen gewaarborgd.

Deuren in vluchtroutes - Verbeelding Bouwbesluit art. 7.12

Dit artikel heeft betrekking op de deuren in vluchtroutes van bouwwerken. Doel van deze voorschriften is te waarborgen dat deuren in vluchtroutes het vluchten bij brand zo min mogelijk hinderen.

Hulp bij ontruiming bij brand - Verbeelding Bouwbesluit art. 7.11

Met artikel 7.11a is de hulpverlening bij brand geregeld in Bouwbesluit 2012.

Vastzetten zelfsluitende constructieonderdelen - Verbeelding...

Artikel 7.3 schrijft voor dat een zelfsluitende deur niet in geopende stand mag zijn vastgezet tenzij die deur bij brand en bij rook door brand automatisch wordt losgelaten.

Verbod op roken en open vuur - Verbeelding Bouwbesluit art. 7.2

Di artikel gaat over een verbod om te roken of open vuur te hebben in ruimten die voor de opslag van brandgevaarlijke stoffen zijn bestemd.