Omgevingsverordeningen in het Bkl

Artikel 4.2 lid 2 van de Omgevingswet staat provincies alleen toe in de omgevingsverordening rechtstreeks functies aan locaties toe te delen en regels te stellen voor die functie in geval een belang niet doelmatig en doeltreffend met een...

Waterschapsverordeningen in het Bkl

De waterschapsverordening bevat de regels ter uitvoering van de specifieke taken die op grond van artikel 2.17 van de Omgevingswet bij het waterschap zijn neergelegd: het beheer van de regionale watersystemen, de zuivering van stedelijk afvalwater...

Randvoorwaarden voor programma's binnen het Bkl

Hoofdstuk 4 van het Bkl bevat de inhoudelijke randvoorwaarden voor programma's.

Uitvoering van specifieke taken in het Bkl

Hoofdstuk 3 van het Bkl bevat instructieregels voor de uitvoering van een aantal specifieke taken. De betreffende instructieregels hebben betrekking op zwemlocaties, watersystemen, openbare vuilwaterriolen, geluid door wegen, spoorwegen en...

Rijksomgevingswaarden in het Bkl

Een omgevingswaarde bepaalt voor de fysieke leefomgeving (of een onderdeel daarvan) de staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen. Er zijn rijksomgevingswaarden en...

Wat staat er in het Besluit kwaliteit leefomgeving?

Wat staat er in het Besluit kwaliteit leefomgeving?

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna tevens te noemen: Bkl of dit besluit) bevat de inhoudelijke kaders voor overheidsorganen, waarbinnen zij hun taken en bevoegdheden op het terrein van de fysieke leefomgeving uitoefenen. In dit artikel meer...